Malkas apkures katli BioTec-C (25/35/45 kW)

BioTec-C tērauda centralapkures katli (ar nominālo siltuma jaudu no 25 līdz 45 kW) ir paredzēti malkas kurināšanai mazu un vidēju telpu apkurei. Koksnes gazifikācijas princips nodrošina pilnīgu kurināmā sadedzināšanu. Lielajā sadegšanas kamerā var ievietot baļķus, kuru garums ir līdz 550 mm. Degšanas periods vienam baļķu pildījumam ir vismaz 4 stundas pie nominālās jaudas, un to var pagarināt līdz veselai dienai, ja apkures nepieciešamība ir mazāka. Apkures katls spēj noturēt spīdumu pat 8 stundas, kas nozīmē, ka šajā periodā nav nepieciešams katlu kurināt, lai uzturētu apkures procesu. Katla darbība tiek vadīta ar iebūvētu katla vadības bloku, izmantojot katla temperatūras sensoru un mainot zemspiediena ventilatora apgriezienus uz dūmgāzu izvada no katla. Katls ir savienots ar centrālapkures sistēmu caur 3 virzienu termostata vārsta akumulācijas (bufera) tvertni (piemēram, CAS, CAS B, CAS S, CAS BS). Katls ir testēts un sertificēts atbilstoši Eiropas standartam EN 303-5:2012 un atbilst 5. klasei. Tas ir ražots atbilstoši ISO 9001/2008 un ISO 14001/2004 standartam un atbilst EKO dizaina prasībām (komisija (ES)) 2015/1189)
Wood heating boilers BioTec-C BOILER CLASS  DESIGN

Ekonomisks

Pirolītiskā sadedzināšana ļauj izmantot vairāk nekā 85%, kas ievērojami ietaupa, salīdzinot ar klasiskajiem malkas katliem.

PRODUKTA RAKSTUROJUMS:

WiFi GATAVS

Digitālā katla vadība atbalsta interneta uzraudzību un katla darbības kontroli, izmantojot interneta portālu

Viena uzlāde dienā

Vienas uzlādes ilgums ir vismaz 4 stundas pilnas jaudas ar iespēju pagarināt visu dienu, ja samazinās apkures nepieciešamība.

Liela izmēra koksne

Liela kurtuve ļauj sadedzināt malku līdz pusmetra garumā.
Nominālā siltuma jauda
Ø(mm)
R
R
Pildīšana/iztukšošana
Dūmgāzu temperatūra
Maks. Darbības temperatūra
R
25
Maks. darba spiediens
Katla izmēri (A*C*B)
34
°C
°C
bar
mm
150/775
6/4"
6/4"
3/4"
130
90
2,5
1400*1330*585
160/800
6/4"
6/4"
3/4"
130
90
2,5
1370*1370*700
kW
45
180/1270
6/4"
6/4"
3/4"
130
90
2,5
1385*1565*700
*Skursteņa diametrs/augstums
Katla ūdens ieplūde
Katla ūdens izvads
45
34
25
5 4 3 2
Katla regulēšana; Katla ūdens ieplūde; Ventilators ar elektromotoru; Dūmgāzu izplūde; Katla ūdens izvads; Svira dūmgāzu cauruļu tīrīšanai; Termiskā vārsta uzstādīšanas vieta; Sānu atvere dūmu kameras tīrīšanai.
6
Maks. koka gabala garums
Koksnes uzglabāšana
mm
lit.
450-550
90
450-550
144
450-550
Katla ūdens daudzums
lit.
115
Katla svars
kg
519
606
677
130
176
150
Kopējais katla dziļums (H)
mm
775
800
1270
BioTec-C 25-45kW
1
7 8
Tas tiek piegādāts iepriekš savienots ar iebūvētu katla vadības bloku, lai vadītu katlu. Iebūvētā katla vadība ar krāsainu skārienekrānu pārvalda katla darbību, izmantojot lambda zondi, temperatūras sensoru katla sadegšanas kamerā, katla sensoru, motoru primārā un sekundārā gaisa ieplūdes vadībai un zemspiediena ventilatora apgriezienu maiņai. dūmgāzu izvade no katla. Iespējama GSM signalizācijas un moduļa modernizācija līdz max.8 apkures lokiem caur maisīšanas vārstiem uz āra vai telpas temperatūru (papildu aprīkojums). Papildus katla, katla sūkņa un atgaitas plūsmas (caur 3 virzienu maisīšanas vārstu un atgaitas sensoru) darbībai vadības bloks var vadīt akumulācijas tvertnes uzpildīšanu un karstā ūdens tvertnes sildīšanu ( Karstā ūdens sensors) (sensors + sūknis). Ērta transportēšana un izlīdzināšana ar 4 regulējamām katla kājām. Katls ir testēts un sertificēts atbilstoši EN 303-5: 2012 un atbilst 5. klasei. Tas ir ražots saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartu.

PAMATIZMĒRI:

Obligāts papildu aprīkojums:

Katlu klase 5. Atbilst EKO dizaina prasībām (KOMISIJA (ES) 2015/1189). Karstā ūdens katls centrālapkures sistēmām ir konstruēts malkas kurināšanai ar mitruma saturu zem 25% (min 1 gadu ilga gaisa žāvēta koksne). Koksnes gazifikācijas princips ļauj pilnībā sadedzināt kurināmo, samazinot katla tīrīšanu līdz minimumam (atkarīgs no koksnes kvalitātes un katla nominālās slodzes). Dizains un konstrukcija, ieskaitot pilnīgas sadedzināšanas malkas gazifikācijas principu, nodrošina augstu efektivitāti un padara katlu ārkārtīgi ekonomisku. Tas ir videi draudzīgs, jo dūmgāzēs ir ārkārtīgi zema kaitīgo komponentu koncentrācija. Trīs durvis un sadegšanas kamera nodrošina lielu baļķu iekraušanu, kā arī ļoti vienkāršu tīrīšanu un apkopi. Tas ir paredzēts uzstādīšanai atvērtās vai slēgtās centrālās apkures sistēmās tikai caur akumulācijas tvertnēm (CAS), tilpums min. 50l/kW un 3 virzienu termiskais vārsts pie 60°C.

UZSTĀDĪŠANAS PIEMĒRS:

wood-heating-boilers-biotec-c-25-45kw
BioTec-C 25-34
BioTec-C 45
NSTALLATION EXAMPLE wood-heating-boilers-biotec-c-25-45kw trīsceļu termostata vārsts, piemēram, ESBE LTC 141
- Akumulācijas tvertne apkures sistēmai (CAS (vismaz 30 litri uz kW)), trīsceļu termostata vārsts, piemēram, ESBE LTC 141; (slēgta apkures sistēma) - drošības vārsts, drošības grupa (2,5 bar) un izplešanās trauks; (atvērta apkures sistēma) - atvērts izplešanās trauks.
*Skursteņa iekšējam diametram un augstumam jābūt stingrā atbilstībā ar katla nominālo jaudu. Tam jātbilst visiem valsts normatīviem dokumentiem un ražotāja rekomendācijām.
Kontakttālrunis: +371 28818088, +371 29149923 E-pasts: info@centrometal.lv Mājas lapa: www.centrometal.lv
APKURES TEHNIKA
Wood heating boilers BioTec- C (25/35/45 kW)
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv
HEATING TECHNIQUE
Wood heating boilers BioTec-C BOILER CLASS  DESIGN
BioTec-C steel hot water boilers (with nominal heat output of 25 to 45 kW) are designed for wood log fuel firing for the heating of small and middle sized premises. The wood gasification principle enables a complete fuel burning. Logs up to 550 mm long can be inserted into the large combustion chamber. The burning period for a single fill of logs is at least 4 hours at the rated output and can be extended to a whole day if the need for heating is less. The boiler can keep the glow even 8 hours, which means that in this period it is not necessary to fire up the boiler in order to keep the heating process. Boiler operation is managed with inbuilt boiler control unit using the boiler temperature sensor and changing the rpm’s of underpressure fan on flue gases outlet from boiler. Boiler is connected to the central heating system through a 3-way thermostat valve accumulation (buffer) tank (like CAS, CAS B, CAS S, CAS BS). The boiler is tested and certified according to the European standard EN 303-5:2012 and meets class 5. It is manufactured in compliance with ISO 9001/2008 and ISO 14001/2004 standard and meet the requirements for ECO design (commission (EU) 2015/1189)

Economical

Pyrolytic combustion makes it possible to use more than 85%, which saves considerably compared to classic wood boilers.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

WiFi READY

Digital boiler control supports Internet monitoring and control of boiler operation via the internet portal.

One charge per day

The duration of a single charge is at least 4 hours full power with the possibility of prolonging the entire day if the need for heating is reduced.

Large size wood

Large firebox allows wood to burn up to half a meter long.
Boiler Class 5. Meet the requirements for ECO design (COMMISSION (EU) 2015/1189). Hot water boiler for central heating systems is engineered for wood log firing of the moisture content under 25% (min 1 year long air dried wood). The wood gasification principle enables total burning of the fuel, reducing the cleaning of the boiler to minimum (depends on wood quality and nominal boiler load). The design and construction, including the wood gasification principle of complete burning assures high efficiency and makes the boiler extremely economical. It is environmentally friendly because of extremely low concentration of harmful components in flue gases. Three doors and the combustion chamber enable loading with large logs as well as very simple cleaning and maintenance. It is engineered for installation in open or closed central heating systems only through accumulation tanks (CAS), volume min. 50l/kW and a 3-way thermal valve at 60°C.It is delivered pre-wired with the built-in boiler control unit to control the boiler. The built-in boiler control with the colour touch screen manages the boiler operation using the lambda probe, temperature sensor in the boiler combustion chamber, boiler sensor, motor for the management of primary and secondary air intake and changing the rpms of underpressure fan on the flue gases outlet from the boiler. Possible upgrade of the GSM alarm and the module for steering up to max.8 heating circuits via mixing valves to the outside or room temperature (additional equipment). In addition to the operation of the boiler, the boiler pump and the return flow (through the 3-way mixing valve and the return sensor), the control unit can manage the filling of the accumulation tank and heating of the domestic hot water tank (DHW sensor) (sensor + pump). Easy transportation and leveling by 4 adjustable legs of the boiler. The boiler is tested and certified according to EN 303-5: 2012 and meets Class 5. It is manufactured in accordance with ISO 9001 and ISO 14001 standard.
5 4 3 2
Boiler regulation; Boiler water inlet; Fan with electric motor; Flue gas exhaust; Boiler water outlet; Lever for cleaning flue gas tubes; Place for mounting the thermal valve; Side opening for cleaning the smoke chamber.
6 1 7 8

BASIC DIMENSIONS:

wood-heating-boilers-biotec-c-25-45kw
BioTec-C 25-34
BioTec-C 45
Nominal heat output
Ø(mm)
R
R
Filling/Draining
lue gases temperature
Max. operating temperature
R
25
Max. operating pressure
Boiler dimensions (A*C*B)
34
°C
°C
bar
mm
150/775
6/4"
6/4"
3/4"
130
90
2,5
1400*1330*585
160/800
6/4"
6/4"
3/4"
130
90
2,5
1370*1370*700
kW
45
180/1270
6/4"
6/4"
3/4"
130
90
2,5
1385*1565*700
*Chimney diameter/height
Boiler water inlet
Boiler water outlet
45
34
25
Max. wood piece length
Wood storage
mm
lit.
450-550
90
450-550
144
450-550
Boiler water content
lit.
115
Boiler mass
kg
519
606
677
130
176
150
Total boiler depth (H)
mm
775
800
1270
BioTec-C 25-45kW

NSTALLATION EXAMPLE:

NSTALLATION EXAMPLE wood-heating-boilers-biotec-c-25-45kw

Obligatory additional equipment:

– accumulation tank for heating system (CAS (minimum 30 lit/kw boiler power)), 3-way thermostat valve, like ESBE LTC 141; (closed heating system) – thermal safety valve, safety-airvent group (2,5 bar) and expansion vessel; (open heating system ) – open expansion vessel.
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv Homepage: www.centrometal.lv
*The internal diameter and height of the chimney must be strictly in line with the boiler's nominal capacity. It must comply with all national regulatory documents and manufacturer's recommendations.