BIO-CET B tērauda cietā kurināmā plīts ir paredzēti centrālapkurei un ēdiena gatavošanai. Siltuma jauda, kas tiek nodota apkures ūdenim, ir 12, 19 un 25 kW, un 5-6 kW tiek nodota apkārtējai telpai caur augšējo sildīšanas plāksni. Nosaukums “grīda” neizslēdz vairāk nekā viena stāva apsildīšanu, ja apkures nepieciešamība ir saskaņota ar jaudu. Tos var pieslēgt slēgtām un atvērtām centrālās apkures sistēmām, ar un bez akumulācijas tvertnes. Plits ir viegli pielāgojams telpu apsildes prasībām, mainot kurtuves režģa stāvokli. Mūsdienīgs dizains un izmēri, kas atbilst parastajiem mēbeļu standartiem, ļauj labi integrēties virtuves telpā, kā arī jebkurā citā mājas iekšienē, kam ir tiešs savienojums ar skursteni. Katli tiek ražoti atbilstoši EN 12815 standartiem un saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001

PRODUKTA RAKSTUROJUMS:

EFEKTĪVS

Atbilstoša izmēra kurtuve un vairākas siltuma ap-

maiņas ejas nodrošina augstu katla izmantošanas

pakāpi.

MODERNS DIZAINS

Tas padara šo katlu uzstādīšanu pieņemamu vir-

tuvē, bet arī kādā citā mājas vai dzīvokļa daļā, kur

ir skursteņa pieslēgums.

PKOPE

Lielās durvis un katls nodrošina degvielu cietajam

kurināmajam (garums 33 cm) un vieglu tīrīšanu un

apkopi.

REGULĒJAMS

Režģa režģa stāvokļa maiņa vienkārši pielāgo-

jas telpu apkures vajadzībām.

Heating stove BIO-CET B 18/24/30kW
Karstā ūdens katli centrālapkures sistēmām un ēdiena gatavošanai ražoti cietā kurināmā kurināšanai. Daļa siltuma jaudas tiek pārnesta uz apkārtējo zonu caur augšējo sildīšanas plāksni. Rūpīgi izmērīta sadegšanas kamera un vairākas dūmgāzu ejas nodrošina augstas veiktspējas temperatūras apmaiņu un gatavošanu uz augšējās plāksnes. Iespēja mainīt kurtuves režģa pozīciju ar integrētu mehānismu, ļauj gatavot visu gadu. Standarta forma ietver siltummaini un savienojumu ar termiskās drošības vārstu, kas ļauj uzstādīt slēgtās centrālās apkures sistēmās. Lielās durvis ļauj apdedzināt ar lieliem koka gabaliem (33 cm gari), kā arī viegli tīrīt un apkopt. Ekonomiski un ekoloģiski ļoti pieņemams. Standarta komplektācijā ietilpst arī vilkmes regulators un termomanometrs. Centrālās apkures cirkulācijas sūkni vada iebūvēts termostats. Integrētā akumulācijas tvertne CAS/-B/-S/-BS nodrošina vieglu gatavošanu visu gadu.
Heating stove BIO-CET B 18-30kW Heating stove BIO-CET B 18-30kW

Katls BIO-CET B 23 i 29

Ražots divās versijās:

BIO-CET B – D izgatavots pareizā versijā

BIO-CET B – L izgatavots kreisajā versijā

Katlus var pieslēgt pie skursteņa katla aizmugurē, sānos vai augšējā labajā pusē – labās konstrukcijas vai katla aizmugures, sānu vai

augšējā kreisajā pusē – kreisā konstrukcija.

Katls BIO-CET B 17

Katli ir pievienoti skurstenim no augšējās puses līdz dūmgāzu savienotājam

Piegāde: Katls ar korpusu, iebūvēts termiskais manometrs, vilkmes regulators, sūkņa termostats, tīrīšanas kom- plekts un rokturis režģa pacelšanai uz koka paletes
Tieši uz apkures sistēmu manuālais 4 virzienu maisīšanas vārsts; Slēgta apkures sistēma siltuma drošības vārsts, drošības gaisa ventilācijas grupa (2,5 bāri) un izplešanās tvertne; Atvērta apkures sistēma atvērts izplešanās trauks
Ar CAS akumulācijas tvertni accum. tvertne CAS/-B/-S/-BS, 3 virzienu termostata maisīšanas vārsts LTC, VTC ..(60°C) Slēgta apkures sistēma siltuma drošības vārsts, drošības gaisa ventilācijas grupa (2,5 bāri) un izplešanās tvertne; Atvērta apkures sistēma atvērts izplešanās trauks
3
2
1 Dūmgāzu izplūdes atvere Augšējā plāksne Termomanometrs
5
4
BIO-CET B 17
BIO-CET B 23/29 (made in right version)
OSNOVNE DIMENZIJE
BIO-CET B 23/29 (made in lef version)
BIO-CET B 17
BIO-CET B 23/29 (labā puse)
8
7
6
9 Katla izvads
Vilces regulators Atvere tīrīšanai Katla ūdens ieplūde
Savienojums uzstādīšanai termiskā vārsta temperatūras sensors Siltummaiņa pieslēgums
BIO-CET B 23/29 (kreisā puse)

PAMATIZMĒRI:

PIEGĀDE UN PAPILDU APRĪKOJUMS:

 Heating stove BIO-CET B 18-30kW BASIC DIMENSIONS Heating stove BIO-CET B 18-30kW DELIVERY AND ADDITIONAL EQUIPMENT Heating stove BIO-CET B 18-30kW BASIC DIMENSIONS Heating stove BIO-CET B 18-30kW DELIVERY AND ADDITIONAL EQUIPMENT Heating stove BIO-CET B 18-30kW DELIVERY AND ADDITIONAL EQUIPMENT

centrālapkures plītsCentrālapkures plīts BIO-CET B 18/24/30kW

APKURES TEHNIKA
Kopējā nominālā siltuma jauda
Nominālā jauda karstajam ūdenim (ziemā)
kW
kW
°C
bar
Izstarojošā siltuma jauda
Maksimālā darba temperatūra
Maksimālais darba spiediens
Dūmvada diametrs
Ūdens apjoms katlā
Plīts izmēri *(P*D*A)
Centrometal BIO-CET B
Ø mm
24
Cepeškrāsns izmēri
Augšējo durvju atvērums
Apakšējo durvju atvērums
Svars
30
litri
mm
mm
mm
mm
kg
19
5
90
2,5
150
33
600*635*885
Nav
150*240
250*270
176
25
5
90
2,5
150
40
715*635*885
Nav
150*240
250*270
201
BIO-CET B 29 B
BIO-CET B 23 B
kW
15
6
90
2,5
150
26
460*635*910
Nav
150*240
205*275
121
BIO-CET B 17 B
18
Skursteņa iekšējam diametram un augstumam stingri jāatbilst katla nominālajai jaudai. Tam jāatbilst visiem valsts normatīvajiem dokumentiem un ražotāja ieteikumiem.
Kontakttālrunis: +371 28818088, +371 29149923 E-pasts: info@centrometal.lv Mājas lapa: www.centrometal.lv
BIO-CET B steel hot water boilers for solid fuel firing are en- gineered for central heating and for cooking. Heat output transferred to heating water is 12, 19 and 25 kW, and 5-6 kW is transferred to the surrounding space through the upper heating plate. The name “floor” does not exclude heating of more than one floor if the heating requirement is matched to output. They can be connected to closed and open central heating systems, with and without the accumulation tank. The boiler is easily adapted to requirements for space heat- ing by changing the position of the firebox grate. Modern de- sign and dimensions in line with usual furniture standards enable good integration into a kitchen space, as well as into any other room inside the house, that has a direct connection to the chimney. Boilers are manufactured to the EN 12815 standards and in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.
PRODUCT CHARACTERISTICS
EFFICIENT The appropriate dimensioned firebox and multi- ple heat exchange passages ensure a high de- gree of boiler utilization.
MODERN DESIGN It makes installing these boilers acceptable in the kitchen, but also in some other part of the house or apartment where there is a chimney connection.
MAINTENANCE The large door and boiler provide fuel for solid fuel (length 33cm) and easy cleaning and maintenance.
ADJUSTABLE Changing the position of the lattice grid simply adjusts to the needs for space heating.
Total thermal output Rated thermal output (water) kW kW °C bar Rated thermal output to the surrounding area Max. operating temperature Max. operating pressure Boiler flue gas exhaust diameter Boiler water content  Dimensions (Width*Depth*Height) Centrometal BIO-PEK B  Ø mm 24  Oven size (Width*Depth*Height) Upper boiler door opening Lower boiler door opening  Boiler mass 30  lit  mm mm mm mm kg 19 5 90 2,5 150 30 1100*635*885 260*400*415 150*240 275*205 234 25 5 90 2,5 150 38 1150*635*885 260*400*415 150*240 275*205 258 BIO-PEK B 29 B  BIO-PEK B 23 B  kW  12 6 90 2,5 150 23 1000*635*885 260*400*415 150*240 275*205 205 BIO-PEK B 17 B  18
Hot water boilers for central heating systems and cook- ing produced for solid fuel firing. Part of the heat output is transferred to the surrounding area through the upper heating plate. A carefully sized combustion chamber and a number of flue gas passes enable high performance temperature exchange and cooking on the upper plate. The option of changing the position of the firebox grate by an integrated mechanism enables cooking all year round. Standard form includes the heat exchanger and connec- tion to the thermal safety valve which enables the instal- lation to a closed central heating systems. The big door enables firing with big pieces of wood (33cm long), as well as easy cleaning and maintenance. Economically and ecologically highly acceptable. Standard delivery also includes the draught regulator and thermomanometer. The central heating circulation pump is controlled by a built-in thermostat. Integrated accumulation tank CAS/-B/-S/-BS enables easy cooking all year round.
Boiler BIO-CET B 23 i 29 Produced in two versions: BIO-CET B – D made in right version BIO-CET B – L made in left version Boilers can be connected to the chimney at the rear, lateral or top right side of the boiler – the right design or the rear, lateral or top left side of the boiler – left design. Boiler BIO-CET B 17 Boilers are connected to the chimney from the upper side to the flue gas connector
Delivery: Boiler with casing, a built-in ther- mal pressure gauge, draft regu- lator, pump thermostat, the cleaning kit and a handle for lift- ing the grate on a wooden pallet
Directly to the heating system manual 4-way mixing valve; Closed heating system thermal safety valve, safety-air vent group (2.5 bar) and expansion vessel; Open heating system open expansion vessel
With CAS accumulation tank accum. tank CAS/-B/-S/- BS, 3-way thermostatic mixing valve LTC, VTC ..(60°C) Closed heating system thermal safety valve, safety-air vent group (2.5 bar) and expansion vessel; Open heating system open expansion vessel
3
2
1 Flue gas exhaust opening Upper plate hermomanometer
5
4
BIO-CET B 17
BIO-CET B 23/29 (made in right version)
OSNOVNE DIMENZIJE
BIO-CET B 23/29 (made in lef version)
BIO-CET B 17
BIO-CET B 23/29 (made in right version)
8
7
6
9 Boiler outlet
Draught regulator Opening for cleaning Boiler water inlet
Connection for the installation of the thermal valve tem- perature sensor Heat exchanger connection
BIO-CET B 23/29 (made in left version)
BASIC DIMENSIONS:
DELIVERY AND ADDITIONAL EQUIPMENT:
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv
HEATING TECHNIQUE
Heating stove BIO-CET B 18/24/30kW
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv Homepage: www.centrometal.lv
*The internal diameter and height of the chimney must be strictly in line with the boiler's nominal capacity. It must comply with all national regulatory documents and manufacturer's recommendations.